Artikel 1

Deze voorwaarden betreffen de besloten vennootschap mete beperkte aansprakelijkheid LEXIUS advocatuur B.V., verder te noemen “LEXIUS”,  alsmede alle personen werkzaam voor en namens LEXIUS of in dienst van LEXIUS. LEXIUS is gevestigd te Amsterdam aan de Johan van Hasseltweg 50, (1022 WV),  info@lexiusadvocatuur.nl.

 

Artikel 2

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door LEXIUS advocatuur BV, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon voor of namens LEXIUS zal worden uitgevoerd. De werking van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden geheel uitgesloten.

 

Artikel 3

Iedere aansprakelijkheid van LEXIUS en de aldaar werkzame personen is beperkt door de verzekering gedekte gevallen en tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is.

 

Artikel 4

Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van cliënten worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan LEXIUS gegeven opdrachten de bevoegdheid van LEXIUS in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die cliënten te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van LEXIUS en aldaar werkende personen voor tekortkomingen van deze ingeschakelde hulppersonen is uitgesloten.

 

Artikel 5

Ieder die gebruik maakt van de diensten van LEXIUS geeft op voorhand aan degenen die deze diensten verlenen de toestemming om de gegevens waarvan de kennisneming door anderen van LEXIUS dan de direct betrokken adviseur(s) nuttig en /of noodzakelijk is in het kader van relatiebeheer ter kennis van die anderen te brengen.

 

Artikel 6

Opdrachten worden in beginsel uitsluitend door LEXIUS of uitdrukkelijk door haar ingeschakelde derden uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitgevoerde werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen enkel recht ontlenen.

 

Artikel 7

De rechtsverhouding tussen LEXIUS en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, betreft een inspanningsverbintenis en is onderworpen aan Nederlands recht.

 

Artikel 8

Alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, door LEXIUS, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor medewerkers alsook stagiaires van LEXIUS met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij niet langer werkzaam zijn voor LEXIUS.

 

Artikel 9

Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan cliënt in verzuim is.

Indien cliënt in verzuim is, zijn onverminderd de overige rechten van het kantoor, alle vorderingen van het kantoor op cliënt dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken.Alle buitengerechtelijke kosten die het kantoor heeft moeten maken in verband met de incasso van een vordering op cliënt zijn voor rekening van cliënt, met een minimum van 10% van de openstaande vordering.

 

Alle kosten die het kantoor heeft moeten maken in verband met een gerechtelijke procedure tegen cliënt zijn voor diens rekening, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij het kantoor als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

Het kantoor behoudt zich het recht voor om – voor of tijdens de uitvoering van een opdracht – van cliënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan het kantoor gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

 

Artikel 10

Indien en zolang cliënt één of meer declaraties van het kantoor (gedeeltelijk) onbetaald heeft gelaten, kan het kantoor, wettelijk en/of tuchtrechtelijk bepaalde uitzonderingen daargelaten, het dossier van cliënt en/of al dan niet daarvan deel uitmakende, door cliënt bij het kantoor achtergelaten stukken onder zich houden en weigeren een opvolgend adviseur, aan welke door cliënt enige opdracht is verleend, toestemming te verlenen zijn werkzaamheden aan te vangen.

 

Artikel 11

A.      LEXIUS hanteert een standaard uurtarief van € 200,- Euro per uur ex 21 % btw en te vermeerderen met 5% aan kantoorkosten. Daarnaast worden zgn. verschotten in rekening gebracht aan cliënt. Dit betreffen deurwaarderskosten, kosten verbonden aan het verkrijgen van uittreksels (leges), kosten verbonden aan het voeren van de procedure bij een gerecht (bijv. griffierecht) en kosten van vertalingen, adviezen en dergelijke. LEXIUS biedt naast het standaard uurtarief meerdere diensten tegen een vaste prijs en cliënten kunnen in overleg met LEXIUS afwijkende prijsafspraken maken. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

B.      Het kantoor declareert gewoonlijk een keer per maand achteraf over de gewerkte uren. Bij de declaratie wordt zo nodig of zo mogelijk een specificatie van de gewerkte uren meegezonden.

LEXIUS kan in overleg met cliënt afwijken afspraken maken inzake uurtarief en betalingsperiodieken. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd