Privacyverklaring Lexius Advocatuur B.V.

Lexius Advocatuur B.V. verwerkt persoonsgegevens, waar wij zorgvuldig mee omgaan. Lexius Advocatuur B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hierover willen wij u  graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij  u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Lexius Advocatuur B.V..

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over religie en geloofsovertuiging, ras of etnische voorkeur, politieke voorkeur seksueel gedrag / seksuele gerichtheid, lidmaatschap van een vakbond en genetische en biometrische gegevens, en BSN-nummer. Deze gegevens krijgen door de wet extra bescherming, vanwege een (grote) mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy. Lexius Advocatuur B.V. verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is voor het goed kunnen uitvoeren van onze juridische dienstverlening aan u, dan wel met uw toestemming, of omdat het moet op basis van de wet.

Hoe komt Lexius Advocatuur B.V.aan uw persoonsgegevens?

Lexius Advocatuur B.V. kan op de volgende manieren aan uw persoonsgegevens komen. Als eerste, omdat u deze aan ons verstrekt op het moment dat u contact met ons opneemt voor het maken van een eerste kennismakingsafspraak of nadere informatie. Daarnaast kan Lexius Advocatuur B.V. uw contactgegevens ontvangen van de rechtbank of het Juridisch Loket waar u zich heeft aangemeld. Namens u verzoekt de rechtbank of het Juridisch Loket ons om (telefonisch) contact met u op te nemen.

Van wie verwerkt Lexius Advocatuur B.V. persoonsgegevens?

Lexius Advocatuur B.V. verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een werkrelatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: Mensen die aan ons kantoor verbonden zijn, waar wij een werkrelatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat kunnen cliënten zijn, maar ook betrouwbare collega’s met wie wij samenwerken.

Waarvoor verwerkt Lexius Advocatuur B.V. persoonsgegevens?

Als u gebruik wilt maken van onze diensten, heeft Lexius Advocatuur B.V. uw persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen  wij bijvoorbeeld voor u gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen, u goed informeren en adviseren, berekeningen maken of processtukken en contracten opstellen.

Als u gebruik maakt van onze diensten, dan willen wij u ook goed van dienst kunnen zijn. Lexius Advocatuur B.V. gebruikt uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over relevante zaken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor Lexius Advocatuur B.V. gegevens verwerkt. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom het versturen van tussenverslagen, rapportages, uitnodigingen voor cursussen, facturen enzovoorts.

Verwerkt  Lexius Advocatuur B.V. ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, religie of levensovertuiging, seksuele gerichtheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Maar ook uw financiële gegevens, bijvoorbeeld uw jaaropgave of IB-aangiften zijn gevoelige gegevens.

Lexius Advocatuur B.V. verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer daar een wettelijke verplichting voor is, voor het uit kunnen voeren van de gesloten overeenkomst met u, op uw aangeven, met uw toestemming of als uw situatie daar om vraagt. In dat laatste geval verwerkt Lexius Advocatuur B.V. deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Wat zijn uw rechten als cliënt?

U heeft verschillende rechten. U heeft het recht op informatie, in de vorm van deze privacyverklaring. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens in te zien en te rectificeren wanneer deze onjuist zijn. Ook kunt u vragen om een kopie van uw digitale dossier, dat heet het recht op dataportabiliteit. Vervolgens kunt u bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw gegevens. In die situatie zal Lexius Advocatuur B.V. u niet verder meer kunnen helpen en zal onze juridische dienstverlening eindigen. Ook kunt u uw eerder gegeven toestemming weer intrekken. In sommige situaties kunt u uw persoonsgegevens laten wissen. Lexius Advocatuur B.V. wist uw gegevens en dossier na afloop van de wettelijke termijnen.

Hoe gaat Lexius Advocatuur B.V. met uw persoonsgegevens om?

Lexius Advocatuur B.V. heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens tegen verlies, misbruik, en ongeoorloofde toegang door derden, te beschermen. Uw  persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard, zowel op papier als in digitale vorm. Het papieren dossier bevindt zich in een afgesloten brandwerende archiefkast en het digitale dossier in een beveiligde omgeving.

Wie kan er bij uw persoonsgegevens?

Alleen Lexius Advocatuur B.V. zelf en degene die uitsluitend in een noodsituatie (dat de calamiteitenregeling van kracht is) bevoegd is, hebben toegang tot uw gegevens.

Met wie deelt Lexius Advocatuur B.V. uw gegevens?

Uw gegevens worden uitsluitend met onze groepsmaatschappijen en uzelf gedeeld en met diegenen die bij de uitvoering van onze dienstverlening aan u noodzakelijk zijn. U kunt dan denken aan de (advocaat van de) wederpartij, rechter, betrokken deskundigen en getuigen. Daarnaast wordt in de situatie dat voor u een toevoeging is aangevraagd, uw gegevens gedeeld met de Raad voor Rechtsbijstand. Voor de berekening van alimentatie en/of opstellen van een vermogensverdeling wordt gebruik gemaakt van het programma ‘Split-Online’met wie wij een toereikende verwerkersovereenkomst hebben gesloten.  Verder deelt Lexius Advocatuur B.V. (in beperkte mate) uw gegevens met de Belastingdienst, in het kader van fiscale wetgeving. Tot slot worden met diegenen die uitsluitend in een noodsituatie bevoegd zijn, uw gegevens gedeeld.

Gebruikt Lexius Advocatuur B.V. uw gegevens ook voor een ander doel dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?

Dat kan Lexius Advocatuur B.V. alleen doen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als u met ons contact opneemt voor een vrijblijvend intakegesprek en wij  vervolgens uw  contactgegevens gebruiken voor het opstellen van een opdrachtbevestiging. Ook kunt u denken aan de situatie dat voor de definitieve afwikkeling van uw kwestie het noodzakelijk is om bijvoorbeeld een bevoegde derde, zoals de rechtbank in te schakelen. Verder kan Lexius Advocatuur B.V. alleen uw gegevens gebruiken voor het uitvoeren van onze opdrachtovereenkomst en met uw toestemming of op uw aangeven. Lexius Advocatuur B.V. kan en mag geen gegevens uitwisselen met onbevoegde, externe partijen, tenzij u daar vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Hoelang worden onze gegevens bewaard?

Uw gegevens worden niet langer bewaard en opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Voor de belastingdienst geldt een wettelijk verplichte bewaartermijn van 7 jaar. In verband met de maximale verjaringstermijn wordt uw dossier nog twintig jaar na beëindiging van onze overeenkomst bewaard, tenzij Lexius Advocatuur B.V. een gerechtvaardigd belang heeft uw dossier langer te bewaren.

Gebruikt de website ook cookies of andere soortgelijke technieken?

Op de website van Lexius Advocatuur B.V. wordt  uitsluitend gebruik gemaakt van functionele cookies of vergelijkbare technieken.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Lexius Advocatuur B.V. gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Lexius Advocatuur B.V. van mij verwerkt?

Lexius Advocatuur B.V. verwerkt uitsluitend de gegevens die u zelf direct of indirect (via Juridisch Loket of rechtbank) aan Lexius Advocatuur B.V. verstrekt. Uw gegevens worden door Lexius Advocatuur B.V. ook vastgelegd in (tussen-)verslagen en –rapportages, of in eindovereenkomsten. Mocht u  uw fysieke en digitale dossier in willen zien, evenals het verwerkingsregister, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. De privacyverklaring kunt u raadplegen op onze website: www.lexiusadvocatuur.nl.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over de verwerking van onze persoonsgegevens?

Lexius Advocatuur B.V. helpt u graag verder als u vragen heeft over deze privacyverklaring. U kunt contact opnemen via secretariaat@lexiusadvocatuur.nl.  Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten wij er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacybeleid

Lexius Advocatuur B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.