Tarieven & kosten

De juridische kosten bestaan veelal uit de volgende posten:

1) uurtarieven advocaat, 

2) salaris deurwaarder en derden, 

3) kantoorkosten,

4) BTW, 

5) uittreksels & leges, 

6) griffierechten,   

7) deskundigen.*

*De genoemde bedragen zijn zo recent mogelijk doch ultimo indicatief.

Wat betreft declaraties en declaratiemethode conformeert LEXIUS zich zoveel mogelijk aan de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten en gebruikelijke standaarden binnen de advocatuur. Er wordt regelmatig – maandelijks – gefactureerd. Het uurtarief en eventuele overige financiële zaken of afspraken worden zoveel mogelijk vooraf bij intake of schriftelijk (of per mail) met u doorgenomen en overeengekomen. Zo wordt u niet onverwacht geconfronteerd met buitenproportionele advocaatkosten. 

 AD1. KOSTEN & TARIEVEN ADVOCAAT

LEXIUS kan zijn diensten op basis van uurtarieven verlenen. Dit uurtarief wordt per zaak en per cliënt afgesproken. de hoogte van het uurtarief is afhankelijk van meerdere factoren zoals ervaring van de advocaat of medewerker, het (vermogens- of ander) belang van de zaak, de verwachtte tijdsinvestering en de spoedeisendheid etc.. De tarieven komen gemiddeld overeen met tarieven die gehanteerd worden in de advocatuur in Nederland.

LEXIUS behandelt niet alleen op basis van facturatie per uur maar ook – rekeninghoudende met de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten – via alternatieve afspraken zoals:

Succesfee

Een basisuurtarief plus een succesfee (een klein percentage van de opbrengst of een vast bedrag/lump sum) is in bepaalde gevallen bespreekbaar.

Fixed fee

Wilt u vooraf zekerheid hebben over de kosten van juridische bijstand. LEXIUS maakt soms ook een “fixed fee” afspraak met u. Al dan niet in combinatie met een succes fee of een “hoog / laag tarief” afspraak. Op die manier heeft u (vooraf) meer zekerheid over de omvang van uw juridische kosten en wordt de advocaat gestimuleerd om effectief en efficiënt voor u te werken.

Procesfinanciering

No cure no pay is op grond van de Advocatenwet niet toegestaan. Indien u uw zaak niet kunt betalen terwijl LEXIUS meent dat uw zaak een zeer goede kans van slagen heeft, kan LEXIUS u in contact brengen met bedrijven die zich bezighouden met procesfinanciering en afkoop van financiële claims op No cure no pay-basis. Zij nemen dan advocaatkosten en andere buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor hun rekening.

Gefinancierde rechtsbijstand

LEXIUS kan in voorkomende gevallen een toevoeging voor u  aanvragen bij de Raad voor rechtsbijstand zodat uw juridische kosten voor een (groot) del dor de overheid worden betaald. U betaalt zelf en eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen. 

AD 2. SALARIS DEURWAARDER EN DERDEN

Op de website www.kbvg.nl treft u een gedetailleerd overzicht aan van de deurwaarderstarieven (ambtshandelingen). Kosten van derden worden met 15% marge doorberekend.

AD 3. KANTOORKOSTEN (KK)

Maximaal en gemiddeld 5% over het gedeclareerde (advocaten)salaris (uitgezonderd kosten van derden). Dit betreft een gebruikelijke forfaitaire verhoging ter dekking van bureaukosten (excl. reiskosten) die in dossiers gemaakt worden, maar die niet in het declarabel uurtarief zitten. Te denken valt aan onder meer papier, porti, internet-, telefoon-, fax- en kopieerkosten, literatuurkosten en abonnementen alsmede kosten die samenhangen met het lidmaatschappen van juridische verenigingen, kosten Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de uitvoering van wet- en regelgeving, waaronder verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

AD 4. BTW

Over de voornoemde salarissen en kantoorkosten wordt 21% BTW gerekend. Op grond van de Zesde BTW-Richtlijn en artikel 6 lid 2 onder d 3° Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet Ob) geldt het 0% tarief voor cliënten die buiten Nederland kantoor houden.

AD 5. UITTREKSELS & LEGES

Uittreksel uit het Persoonsregister van de gemeentelijke basisadministratie. Uittreksel uit het handelsregister van de kamer van Koophandel. Uittreksels van het Kadaster etc.

AD 6. GRIFFIERECHTEN EN FEES

Op de website www.rechtspraak.nl/procedures/tarieven-griffierecht staan de geldende griffierechten en hier voor het liquidatietarief en proceskostenveroordeling kunt u kijken op de website www.rechtspraak.nl/procedures/landelijke-regelingen/sector-civiel-recht/pages/liquidatietarief-rechtbanken-en-gerechtshoven.aspx  

 AD 7. DESKUNDIGEN

Indien u deskundigen of getuigen wil of moet inschakelen zijn de kosten van die deskundigen en getuigen etc.  maken voor uw rekening en LEXIUS zal deze bij u (vooraf) in rekening brengen. 

Tijdelijk een jurist of advocaat in uw onderneming

Wanneer u (tijdelijk) behoefte heeft aan een jurist of advocaat, kan LEXIUS deze juristen of advocaten bij u plaatsen voor de gewenste periode. Zij worden, met inachtneming van hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid, bij u op kantoor c.q. op locatie, gedetacheerd om hun werkzaamheden exclusief ten behoeve van uw onderneming uit te voeren.

Flexibiliteit staat bij ons hoog in het vaandel en wij bieden dan ook verschillende mogelijkheden:

  • Fulltime; 
  • Parttime;
  • Op urenbasis.

Bij gebrek aan geschikte werkruimte binnen uw eigen organisatie kan de gedetacheerde medewerker ook “op afstand” voor u werkzaam zijn: ten kantore van LEXIUS Advocatuur.

Bij de keuze van een medewerker zal zijn of haar bekwaamheid, gecombineerd met de door U gewenste kwalificaties, een rol spelen. Voordat wij iemand plaatsen maken wij dan ook een scan van de aard van de werkzaamheden en de omgeving waar de medewerker zal worden ingezet. Op die manier is het mogelijk om zowel voor de opdrachtgever, als voor de medewerker een optimale match te bereiken. In geval van detachering van een advocaat zal worden voldaan aan de richtlijn voor detachering van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Algemene voorwaarden:

Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke u op deze website kunt vinden.